การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2561

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2561 Independent Study : Academic Year 2018 ภาคต้น/2561 First Semester/2018 รหัสนิสิต (ID) 5915050174 ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวลดาวัลย์ ทองพิสิฐสมบัติ Ms. Ladawan Thongpisitsombut อาจารย์ที่ปรึกษา (IS Advisors) […] Read More

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2560

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2560 Independent Study : Academic Year 2017 ภาคฤดูร้อน/2561 (1) Summer/2018 (1) รหัสนิสิต (ID) 5915050158 ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวพิชชานันท์ อุนจะนำ Ms. Pitchanan Aunjanam อาจารย์ที่ปรึกษา (IS […] Read More