การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2562

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2562
Independent Study : Academic Year 2019

ภาคต้น / 2562
First Semester / 2019

รหัสนิสิต (ID) 6015050055
ชื่อ-สกุล (Name) นายธิติ ขำศิริ Mr. Thiti Khumsiri
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
ผศ.ดร. อัจฉรา เกษสุวรรณ Asst. Prof. Ajchara Kessuvan
ชื่อเรื่อง การศึกษาทัศนคติด้านคุณค่าของนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวไทยต่ออาหารสำเร็จรูป OTOP ในภาคกลาง
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2562/6015050055t.pdf 
Title: The Study of Chinese and Thai Tourists’ Attitudes on Value Propositions of OTOP Packaged Foods in Central Region
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2562/6015050055e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 6015050586
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวพัชรวดี มานะจิตต์ Ms. Patcharawadee Manajit
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
รศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี Assoc. Prof. Parthana Parthanadee
ชื่อเรื่อง การพยากรณ์ความต้องการสินค้าและการวางแผนการผลิต กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์น้้ำปลาหวาน
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2562/6015050586t.pdf
Title: Demand Forecasting and Production Planning: A Case Study of Sweetened Fish Sauce Products
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2562/6015050586e.pdf