โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคเหนือ) วันที่ 1 – 5 เมษายน 2562

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญวิสาหกิจชุมชน (OTOP) 3 – 5 ดาว หรือ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ วันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 ที่ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์สินค้าสไตล์เหนือให้โดดเด่นไม่เหมือนใคร

กำหนดการกิจกรรมโครงการ 1-5 เม.ย. 2562

จ. 1 เม.ย. 2562
13.30-15.30 น.   ลงทะเบียน นำส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์
16.00-17.30 น.   พิธีเปิด รับฟังบรรยายชี้แจงโครงการ
18.00-20.30 น.   รับประทานอาหารค่ำ กิจกรรมสานสัมพันธ์ และสร้างเครือข่าย

อ. 2 เม.ย. 2562
06.00-08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00-09.00 น.   เดินทางจากโรงแรมไปชุมชนออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
09.00-12.00 น.   เยี่ยมชมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนออนใต้ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
12.00-13.00 น.   รับประทานข้าวกลางวัน และเดินทางไปศูนย์ TCDC
13.00-14.30 น.   เยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC เชียงใหม่
14.30-15.00 น.   เดินไปศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่
15.00-16.30 น.   เยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ITC ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่
16.30-19.30 น.   เดินชมสินค้าอัตลักษณ์ถนนนิมานเหมินทร์
19.30-20.00 น.   เดินทางกลับที่พัก

พ. 3 เม.ย. 2562
07.00-09.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
09.00-11.00 น.   Workshop กรณีศึกษาต้นแบบ OTOP เมืองโออิตะ ญี่ปุ่น
11.00-12.00 น.   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.   ฟังบรรยายการสร้างแบรนด์ โดย คุณสุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย
15.00-17.00 น.   กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

พฤ. 4 เม.ย. 19
07.00-08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00-12.00 น.   ฟังบรรยายการตลาดออนไลน์ workshop ถ่ายภาพสินค้าและโพสต์ขายออนไลน์
12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น.   workshop กลุ่มย่อย สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างวิสาหกิจชุมชน

ศ. 5 เม.ย. 19
07.00-08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00-12.00 น.   workshop กลุ่มย่อยกำหนดแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดทำ sketch design ของแต่ละราย
12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น.   workshop กลุ่มย่อยกำหนดแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดทำ sketch design ของแต่ละราย