การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2561

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2561
Independent Study : Academic Year 2018

ภาคต้น/2561
First Semester/2018

รหัสนิสิต (ID) 5915050174
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวลดาวัลย์ ทองพิสิฐสมบัติ Ms. Ladawan Thongpisitsombut
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
รศ.ดร. พรธิภา องค์คุณารักษ์ Assoc. Prof. Pornthipa Ongkunaruk
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ กรณีศึกษาผู้ผลิตเครื่องดื่ม
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/5915050174t.pdf
Title: Procurement Process Enhancement A Case Study Of Beverages Company
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/5915050174e.pdf

 

ภาคปลาย/2561
Second Semester/2018

รหัสนิสิต (ID) 6015050071
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวพรนลิน จารุจารีต Ms. Pornnalin Jarrujarreet
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
รศ.ดร. พรธิภา องค์คุณารักษ์ Assoc. Prof. Pornthipa Ongkunaruk
ชื่อเรื่อง การหาตำแหน่งที่ตั้งเหมาะสมที่สุดของศูนย์รวบรวมวัตถุดิบของโรงงานกล้วยอบเล็บมือนางในจังหวัดชุมพร
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050071t.pdf
Title: The Determination of the Optimal Collection Center Location for the Lady Finger Banana Processing Plant.
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050071e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 6015050110
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวอุษณีย์ พานทอง Ms. Usanee Pantong
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
รศ.ดร. พรธิภา องค์คุณารักษ์ Assoc. Prof. Pornthipa Ongkunaruk
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าด้วยหลักการลีน กรณีศึกษา หน่วยรับรอง
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050110t.pdf
Title: The Improvement of Customer Services using Lean Concept: Case Study of Certification Body.
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050110e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 6015050578
ชื่อ-สกุล (Name) นายบุรินทร์ ศิริชัยพันธุ์ Mr. Burin Sirichaiphan
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisor)
ผศ.ดร. อัจฉรา เกษสุวรรณ Asst. Prof. Ajchara Kessuvan
ชื่อเรื่อง การจัดกลุ่มผู้บริโภคผักตามวิถีการดำเนินชีวิตและแนวคิดแห่งตัวตน
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050578t.pdf
Title: Segmentation of vegetable consumers by lifestyles and self-concepts.
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050578e.pdf

 

ภาคฤดูร้อน/2562
Sีummer Semester/2019

รหัสนิสิต (ID) 5915050085
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวธนิดา นาวานุรักษ์ Ms. Tanida Navanuraksa
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
ผศ.ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์ Asst. Prof. Chutima Waisarayutt
ชื่อเรื่อง การออกแบบระบบการตรวจรับวัตถุดิบและแผนการสุ่มตรวจรับในการผลิตผงปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/5915050085t.pdf
Title: Design Raw Material Acceptance Systems and Sampling Plan in Food Seasoning Production
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/5915050085e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 6015050012
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวจารีวัฒน์ เรืองศรี Ms. Jareewat Ruangsri
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
ผศ.ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข Asst. Prof. Ravipim Chaveesuk
ชื่อเรื่อง แบบจำลองการจำแนกกลุ่มและทำนายค่าปรอทในวัตถุดิบทูน่า เพื่อจัดซื้อและกำหนดแผนการใช้วัตถุดิบ
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050012t.pdf
Title: Classification and Prediction Models of Mercury Residue in Tuna of Material Purchasing and Material Planning
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050012e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 6015050021
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวณัชชา แก้วประจุ Ms. Nutcha Kaewpraju
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
ผศ.ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์ Asst. Prof. Chutima Waisarayutt
ชื่อเรื่อง การศึกษาตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเนื้อสัตว์ เพื่อจัดหาและพัฒนาส่วนประกอบอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050021t.pdf
Title: Healthy Meat Product Food Market Study For ingredients Procurement And Development
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050021e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 6015050039
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวธนวดี กองศรี Ms. Tanawadee Kongsri
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
รศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี Assoc. Prof. Parthana Parthanadee
ชื่อเรื่อง การพยากรณ์ปริมาณวัตถุดิบกุ้งขาวและการจัดการคงคลังบรรจุภัณฑ์กรณีศึกษาโรงงานผลิตกุ้งแช่แข็ง
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050039t.pdf
Title: Demand Forecasting and Package Inventory Management: A Case Study of Frozen Shrimp Manufacturer
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050039e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 6015050063
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวเปมิกา เครืออยู่ Ms. Peimika Kruayoo
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
รศ.ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ Assoc. Prof. Tanachote Boonvorachote
ชื่อเรื่อง การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050063t.pdf
Title: Portfolio Diversification of Long-term Equity Funds
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050063e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 6015050098
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวมาริสา มิสา Ms. Marisa Misa
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
รศ.ดร. พรธิภา องค์คุณารักษ์ Assoc. Prof. Pornthipa Ongkunaruk
ชื่อเรื่อง การจัดสมดุลสายการผลิต: กรณีศึกษาผู้ผลิตกุ้งอบแห้งแบบสุญญากาศ
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050098t.pdf
Title: Line Balancing: A Case Study of Freeze Dried Shrimp Manufacturer
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050098e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 6015050101
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวสุภาภรณ์ ปั้นพล Ms. Supaporn Phunpol
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
ผศ.ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข
ผศ.ดร. อัจฉรา เกษสุวรรณ
Asst. Prof. Ravipim Chaveesuk
Asst. Prof. Ajchara Kessuvan
ชื่อเรื่อง ความรู้และความเข้าใจของผู้บริโภคต่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากช่องทางการจำหน่ายออนไลน์
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050101t.pdf
Title: Consumer’s Knowledge and Understanding on Dietary Supplement’s Advertising and Consumer Buying Decision via Online Channel
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050101e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 6015050594
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวนิธิกานต์ พ่วงขวัญ Ms. Nitikant Pongkwan
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
รศ.ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ Assoc. Prof. Tanachote Boonvorachote
ชื่อเรื่อง ความสามารถในการจับจังหวะเวลาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวขนาดเล็กและขนาดใหญ่
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050594t.pdf
Title: Market timing ability of small and large LTF funds
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050594e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 6015050608
ชื่อ-สกุล (Name) นายธนเสฏฐ์ จรรยาประเสริฐ Mr. Thanaset Junyaprasert
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
ผศ.ดร. อัจฉรา เกษสุวรรณ Asst. Prof. Ajchara Kessuvan
ชื่อเรื่อง ผลของผู้มีอิทธิพลทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อของผู้สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050608t.pdf
Title: Effects of Influencer on the Purchase Decision of Innovative Muscle Building and Enhancing Products of Online Shoppers
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050608e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 6015050616
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวธนิตา ธนะกมลประดิษฐ์ Ms. Tanita Tanakamolpradit
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
ผศ.ดร. อัจฉรา เกษสุวรรณ Asst. Prof. Ajchara Kessuvan
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเข้าใจด้านคุณค่าและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ำมันหมู
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050616t.pdf
Title: The Study of Value Knowledge and Motivation Influencing Intention to Purchase Lard Oil
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2561/6015050616e.pdf