การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2560

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2560
Independent Study : Academic Year 2017

ภาคฤดูร้อน/2561 (1)
Summer/2018 (1)

รหัสนิสิต (ID) 5915050158
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวพิชชานันท์ อุนจะนำ Ms. Pitchanan Aunjanam
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
ผศ.ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ
รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
Asst. Prof. Ajchara Kessuvan
Assoc. Prof. Tanachote Boonvorachote
ชื่อเรื่อง แผนธุรกิจผลไม้อบแห้งพรีเมียมออนไลน์ CHOM Premium Dried Fruits
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050158t.pdf
Title: แผนธุรกิจผลไม้อบแห้งพรีเมียมออนไลน์ CHOM Premium Dried Fruits
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050158e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050166
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวพิชญ์กาณฑ์ ปิตะคำ Ms. Pitchakarn Pitakam
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisor)
รศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์ Assoc. Prof. Pornthipa Ongkunaruk
ชื่อเรื่อง การวางแผนการนำเข้าและการจัดการสินค้าคงคลัง: กรณีศึกษาบริษัทนำเข้าวัตถุดิบอาหาร
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050166t.pdf
Title: Import Planning and Inventory Management: A Case Study of Food Ingredients Import Company
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050166e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050204
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวอภิชญา อมรวินิต Ms. Apichaya Amornwinit
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
ผศ.ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ
Dr. Apichaya Lilavanichakul
Asst. Prof. Ajchara Kessuvan
ชื่อเรื่อง การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุขภาพตามกรุ๊ปเลือดในเขตกรุงเทพมหานคร
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050204t.pdf
Title: Consumer Acceptance of Functional Drink for Blood Type in Bangkok Metropolitan Area
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050204e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050689
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวตรีวิทย์ เพ็ญสว่างวัธน์ Ms. Threewit Penswangwat
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisor)
ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข Asst. Prof. Ravipim Chaveesuk
ชื่อเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจำแนกความเสี่ยงของผักและผลไม้สดที่นำเข้าโดยใช้แบบจำลองการจำแนกกลุ่ม
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050689t.pdf
Title: A Study of the Factors Affecting Risk Classification of Imported Fresh Fruits and Vegetables Using the Classifiers
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050689e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050697
ชื่อ-สกุล (Name) นายปณิธิ หอมสุคนธ์ Mr. Paniti Homsukhon
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
ผศ.ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ
รศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์
รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
Asst. Prof. Ajchara Kessuvan
Assoc. Prof. Pornthipa Ongkunaruk
Assoc. Prof. Tanachote Boonvorachote
ชื่อเรื่อง แผนธุรกิจ ดีไซน์ แพ็กเกจ อินเตอร์พลาสแพ็ค
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050697t.pdf
Title: Business plan of Design Package Interplaspack
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050697e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050735
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวสุรีพร แก้วนิล Ms. Sureeporn Kaewnil
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisor)
รศ.ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี Assoc. Prof. Parthana Parthanadee
ชื่อเรื่อง การศึกษาการพยากรณ์ความต้องการสินค้าและการวางแผนการผลิตกรณีศึกษาสินค้าน้ำดื่ม
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050735t.pdf
Title: Demand Forecasting and Production Planning: A Case Study of Drinking Water Products
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050735e.pdf

 

ภาคฤดูร้อน/2561 (2)
Summer/2018 (2)

รหัสนิสิต (ID) 5915050018
ชื่อ-สกุล (Name) นายจักรเทพ ปัญจนาพงศ์ชัย Mr. Jaktep Panjanapongchai
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisor)
ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข Asst. Prof. Ravipim Chaveesuk
ชื่อเรื่อง การกำหนดเกณฑ์การรับนมดิบเพื่อรักษามาตรฐานของนมยูเอชทีตลอดอายุการเก็บรักษาที่โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050018t.pdf
Title: Determination of received raw milk criteria to maintain the standard of U.H.T. milk throughout the shelf life in Royal Chitralada project
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050018e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050026
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวจุฑารัตน์ สุเชาว์อินทร์ Ms. Jutharat Suchao-in
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisor)
ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์ Asst. Prof. Chutima Waisarayutt
ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพื่อลดข้อบกพร่องในปลาทูน่ากระป๋อง
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050026t.pdf
Title: Productivity Improvement in the production process for Defective Reduction in a canned tuna
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050026e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050069
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวณัฐจิรา หวังดี  Ms. Natjira Wangdee
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisor)
รศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์ Assoc. Prof. Pornthipa Ongkunaruk
ชื่อเรื่อง การลดปัญหาการพบจุลินทรีย์ในโซ่อุปทานนมโรงเรียน กรณีศึกษาสหกรณ์โคนม
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050069t.pdf
Title: A Reduction of Microbial Problem in School milk Supply Chain: a Case Study of a Dairy Co-operative
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050069e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050077
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวดวงกมล มั่นคง Ms. Duangkamol Munkong
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข
ผศ.ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ
Asst. Prof. Ravipim Chaveesuk
Asst. Prof. Ajchara Kessuvan
ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในเขตกรุงเทพมหานคร
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050077t.pdf
Title: Study of Consumers Behavior to Buying Decision of Herbal Drink of The Royal Chitralada Projects in Bangkok Metropolis
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050077e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050107
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวธิดา อำนวยวิชัย  Ms. Thida Amnuaywichai
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisor)
ผศ.ดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร Asst. Prof. Thanit Puthpongsiriporn
ชื่อเรื่อง การสร้างฐานข้อมูลสำหรับเอกสารการรับรองระบบงานด้านสินค้าเกษตรและอาหาร
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050107t.pdf
Title: Database Development for Agricultural Commodity and Food Accreditation Document
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050107e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050115
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวปริชญา รอดมณี  Ms. Prichaya Rodmanee
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisor)
รศ.ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี Assoc. Prof. Parthana Parthanadee
ชื่อเรื่อง การพยากรณ์ปริมาณความต้องการและการวางแผนตารางการผลิตหลัก: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็ง
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050115t.pdf
Title: Demand Forecasting and Master Production Scheduling: A Case Study of Frozen Food Products
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050115e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050182
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวสุปรียา จันทร์เวชศิลป์  Ms. Supreeya Chanwetchasil
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisor)
ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์ Asst. Prof. Chutima Waisarayutt
ชื่อเรื่อง ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อ การใช้สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050182t.pdf
Title: Consumer’s Knowledge, Attitude and Behavior on Healthier Choice Labeled on Consumption Product
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050182e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050191
ชื่อ-สกุล (Name) นายสุพจน์ สุภาพงษ์  Mr. Supod Supapong
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
ผศ.ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ
ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข
Asst. Prof. Ajchara Kessuvan
Asst. Prof. Ravipim Chaveesuk
ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของนมยูเอชทีชนิดถุง ตราจิตรลดา
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050191t.pdf 
Title: The Study of Consumer Behavior for Marketing Strategy Formulation for Chitralada U.H.T. Milk Pouch
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050191e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050212
ชื่อ-สกุล (Name) นายอสภพ เลื่อมใสสุข  Mr. Asaphop Liumsaisook
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisor)
รศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์ Assoc. Prof. Pornthipa Ongkunaruk
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการโซ่อุปทาน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์กล้วยหินยะลา
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050212t.pdf
Title: The Improvement of Saba Supply Chain: a Case Study of a Community Enterprise of Yala Saba Cluster
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050212e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050221
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวอัชฌานันท์ สุวรรณพงษ์ Ms. Atchanun Suwannapong
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisor)
ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข Asst. Prof. Ravipim Chaveesuk
ชื่อเรื่อง การศึกษาความรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเตอร์เน็ต (e-submission)
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050221t.pdf
Title: Study on Knowledge and Satisfaction of Users of E-Submission for Dietary Supplement Products
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050221e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050671
ชื่อ-สกุล (Name) นายชนก กาญจนมยูร  Mr. Chanok Kanjanamayoon
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ Assoc. Prof. Tanachote Boonvoracote
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวขนาดเล็กและขนาดใหญ่
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050671t.pdf
Title: Comparison of performance between small size and big size long-term equity funds
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050671e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050701
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวปิยวรรณ ยุติธร Ms. Piyawan Yutitorn
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
ผศ.ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ
รศ.ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี
รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
Asst. Prof. Ajchara Kessuvan
Assoc. Prof. Parthana Parthanadee
Assoc. Prof. Tanachote Boonvoracote
ชื่อเรื่อง แผนธุรกิจ แพ็คกิ้ง วัน
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050701t.pdf
Title: Business plan of Packing ONE
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050701e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050719
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาวพัชรี บุตรสอน  Ms. Patcharee Butsorn
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisor)
รศ.ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี Assoc. Prof. Parthana Parthanadee
ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าด้วยการวิเคราะห์ตำแหน่งการจัดเก็บสินค้า: กรณีศึกษาคลังสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050719t.pdf
Title: Increasing Efficiency of Warehouse Management by Storage Location Analysis: Case Study of the Warehouse of a Manufacturing Plant in Samut Prakan
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050719e.pdf

 

รหัสนิสิต (ID) 5915050727
ชื่อ-สกุล (Name) นางสาววิภาภรณ์ พิมหงษา  Ms. Wipaporn Pimhongsa
อาจารย์ที่ปรึกษา
(IS Advisors)
รศ.ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี
ดร.จุมพล วรสายัณห์
Assoc. Prof. Parthana Parthanadee
Dr. Jumpol Vorasayan
ชื่อเรื่อง การวางแผนและการจัดการคงคลังวัสดุบรรจุภัณฑ์: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงสำหรับตลาดส่งออก
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050727t.pdf
Title: Packaging Inventory Planning and Management: A Case Study of Packaged Rice for Export Market
http://aitm.agro.ku.ac.th/IS/2560/5915050727e.pdf