Human Resource Development in Food-related Areas through Partnership with Universities in ASEAN Region

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตลอดโซ่คุณค่าอาหาร หรือ HRD Project เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนผ่าน Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) 2.0 จากรัฐบาลญี่ปุ่น ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ หรือ Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) และ ASEAN Secretariat   ใน HRD Project Phase I ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 – 2017 โดย MAFF และ ASEAN ได้ดำเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ของญี่ปุ่นมาบรรยายให้ความรู้ผ่านการสัมมนา/รายวิชาแก่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรในอาเซียน   ซึ่งในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยพันธมิตรในเครือข่ายนี้

HRD Project นี้ ดำเนินการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการจัดงานเลี้ยงฉลองและพิธีตอกถังสาเกเปิดโครงการร่วมกัน ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งทางญี่ปุ่น เจ้าภาพงานเลี้ยงฉลอง ยังได้จัดเชฟชาวญี่ปุ่นมาเตรียมอาหารสี่ฤดูตามวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเพื่อเสิร์ฟในงานด้วย

สำหรับรายวิชาการพัฒนาโซ่คุณค่าอาหาร From Farm to Table นั้น ทาง Japan-ASEAN ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 10 วัน ทุกปีการศึกษา ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ครอบคลุมตั้งแต่การเกษตร การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การบริการด้านอาหาร โลจิสติกส์ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหาร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ   บริษัทและหน่วยงานที่มาบรรยาย เช่น Pasona Group, Tokita Seed, Yanmar, Kubota, NEC, Fujitsu, Fuji Oil, Megmilk Snow Brand , Kirin, Asahi, Ajinomoto, AEON, Yoshinoya, Kikkoman, Yamazaki Baking, Yamato Global Logistics, SMBC ฯลฯ   ซึ่งการสัมมนาผ่านรายวิชาการพัฒนาโซ่คุณค่าอาหารที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้ ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว โดยในปี 2561 นี้ เป็นการดำเนินการเป็นปีแรกภายใต้โครงการ ระยะที่ 2 (HRD Project Phase II) ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี (ค.ศ. 2018-2020)

ในปี 2559 และ 2560 ทางโครงการ HRD ได้ขอให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา ลาว เวียดนาม บรูไน และฟิลิปปินส์ รวมถึงเสนอให้ภาควิชาฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอโครงการเพื่อนำอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เดินทางไปเยี่ยมชมดูงานโซ่คุณค่าอาหารที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริง เสริมความรู้ความเข้าใจจากสิ่งที่ได้เรียนจากในชั้นเรียน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในประเทศของตน รวมถึงแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกับเพื่อนร่วมชั้น/เพื่อนร่วมงาน ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรในโซ่คุณค่าอาหาร อีกทั้งยังสามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่เป็นกลไกขับเคลื่อนโซ่คุณค่าอาหารของอาเซียนและญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

ทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม ในพิธีปิดการดูงานด้านโซ่คุณค่าอาหาร ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปีพ.ศ. 2560

สำหรับการสัมมนารายวิชาการพัฒนาโซ่คุณค่าอาหาร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2561 นี้ ก็เพิ่งผ่านพ้นไป เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  ซึ่งในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ดำเนินงาน HRD Project Phase II จาก ASEAN Secretariat และ Ms. Melody Nurramdhani LAKSANI อดีตสมาชิกวง JKT48 ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้เป็นทูตสันถวไมตรี ญี่ปุ่น – อาเซียนด้านอาหารและการเกษตร (Japan-ASEAN Goodwill Ambassador on Food and Agriculture) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยภารกิจของเธอในครั้งนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจในฐานะทูตสันถวไมตรีในต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนี้   การมาเยือนของคณะผู้แทนจาก ASEAN Secretariat และทูตสันถวไมตรี – อาเซียนด้านอาหารและการเกษตรในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสานต่อการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความร่วมมือในโครงการต่างๆ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโอกาสต่อไป รวมไปถึงการริเริ่มโครงการใหม่ในประเทศไทยร่วมกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนและญี่ปุ่นในอนาคต